تبلیغات
زرتشت و ایران باستان {lang: 'fa'}

گفتار اشوزرتشت


«فرو رفتن در غم و اندوه هیچ کس را در دین مومن نمی سازد.»
اشوزرتشت
«Sinking in grief does not believing, no one in religion»
ashozartosht
«بهترین زندگی برای کسانی است که نیک بیاندیشند وپارسایی را سرلوحه زندگی خود» «کنند.»
اشوزرتشت
For those who think and live the good life of piety for their ownagenda
ashozartosht
« خوشبختی از آن کسی است که در پی خوشبختی دیگران باشد»
اشوزرتشت
«Happiness of those who seek happiness inothers»
ashozartoshtادامه مطلب