تبلیغات
زرتشت و ایران باستان {lang: 'fa'}

گفتار اشوزرتشت

«همیشه روح راستی پرستان شاد و خرم و روان و دروغ پرستان گرفتار رنج و درد است»

«کسی که آرامش دروونی دارد. با دانش و گفتار و کردار و وجدانش راستی را می افزاید»

«از اندیشه های غم گستر بگریز.مرگ اندیش و بدبین مباش.خندان و گشاده رو باش»

«ای مزدا کسی که آبادگر نیست و فریبکار است پیام نیک را گسترش نمی بخشد»

«خوشی فراوان از آن کسی است که همیشه به منش پاک آراسته باشد»

«به خواسته و دارایی دیگران چشم مدار تا مال خود را از دست ندهی»

اشوزرتشتادامه مطلب