تبلیغات
زرتشت و ایران باستان {lang: 'fa'}

اوضاع ایران در دوره پارتی ها(بخش دوم)


در جاهایی كه پادشاهمحلی نبود از طرف مركز والی یا وتیاسكا معین می گردید. در نركز هم شاهنشاهان اشكانی چنان كه استنباط می شود حكومت مطلقه نداشتند، زیرا مجلس مشورتی بود كه امور مهمه در آنجا حل و عقد می گردید. این مجلس از شاهزادگان اشكانی كه به حد رشد رسیده بودند یا روسای خانواده های درجه اول منعقد می شد. گاهی این دو مجلس با هم و با روحانیون درجه اول تركیب می یافت و در این صورت این مجلس را مغستان می نامیدند. مجلس شاهزادگان و نجبا را مورخین رومی سنا نامیده اند.

اختیارات این مجلس زیاد، بود. در صورتی كه مجلس مغستان چندان نفوذی در امور نداشت. به طور كلی باید گفت كه پارتی ها از جهت دوری از بابل و آسور ترتیبات آریایی را چنان كه در قبل ذكر شد بهتر و بیشتر محفوظ داشته اند. بنابراین روسای خانواده ها و طوایف اختیارات بیشتری داشتند و پادشاهان محلی فی الواقع ده یوپت های سابق بودند و چون اختیارات ان ها با اقتدارات سلطنتی متضاد بود در موقع انتخاب شاه جدید فترت هایی حاصل مش د كه گاهی سی سال دوام می یافت.

محققین از مطالعه در اوضاع دولت اشكانی و مقایسه آن با اوضاع اروپا  در قرون وسطی شباهت زیاد بین این دوره و آن عهد یافته اند و این خود می رساند كه ترتیبات سیاسی و اجتماعی آریان ها با سایر ملل هند و اروپایی مانند اسكاندیناوی و ژرمن ها و غیره در عهد قدیم یكی بوده است.


ادامه مطلب