تبلیغات
زرتشت و ایران باستان {lang: 'fa'}

گفتار اشوزرتشت

کسی که به سوی راستی و پاکی روی آورد و پارسایی پیشه کند جایگاهش سرای روشنایی یا بهشت خواهد بود. ولی شخص دروغگو و بدکار زمانی دراز با شیون و افسوس در تیرگی به سر خواهد برد. به راستی نیت پلید و کردار شخص بزهکار است که او را گرفتار زندگانی نکبت بار و عذاب وجدان می کند

اشوزرتشت

The truth is that the sun and the stars rotateAnd adds that it reduces the monthThe truth is that heavens and earth basedThe truth is that water boils and the tree growsIt lays out the wind and the clouds are going.

ashozartosht

نظم و قانون و راستی عبارت است از احترام به حقوق فردی کار و کوشش شیوه اقتصادی زراعی روش زندگی اجتماعی و گروهی برقراری عدل و مساوات.دروغ عبارت است از هرج و مرج، بیداد، غارت و چپاول زهد و ریای دروغین، استثمار مردم به نام دین، قربانی کردن دام ها و چارپایان سودمند، مستی و توحش به نام عبادت و بی نظمی و ادامه زندگی خانه به دوشی

اشوزرتشتادامه مطلب