تبلیغات
زرتشت و ایران باستان {lang: 'fa'}

اوضاع ایران در دوره پارتی ها(بخش چهارم)


زبان این قوم اصلا آریانی ایرانی است، ولی مقداری از لغات سكایی در آن داخل شده و اسامی سكایی در آن زیاد است. این همان زبانی است كه بعد ها معروف به زبان پهلوی گردید و بین زبان پارسی قدیم و امروزی مقام وسطی را داراست.

از زمان اسكندر مخصوصاً از زمان تسلط سلوكی ها به بعد، زبان  یونانی نیز در دربار و میان نجبای پارتی منتشر شد. عبارت سكه های بعضی از شاهان اشكانی به زبان و خط یونانی است. شاهزادگان اشكانی غالباً زبان یونانی را می دانستند و با ادبیات یونانی آشنا بودند.

گویند كه اردوان یكم این زبان را خوب می دانست و ارد یكم ادبیات آن را آموخته و در زبان یونانی تاریخی نوشته بود و چون این علم را دوست می داشت امر كرده بود تاریخ دوره هخامنشی را موافق مدارك آسوری بنویسند.

در دربار شاهان اشكانی نمایش ها و بازی های یونانی معمول و مخصوصاً مصنفات اوری پید یونانی خیلی جالب توجه بود، اما دانستن زبان یونانی از زمان گودرز به بعد رو به انحطاط گذارد، زیرا خطوط یونانی سكه های  آن زمان خوانا نیست.

خط دوره پارتی خط آرامی سریانی بود نه خط میخی. دلیل این معنی دو چیز است: یكی سكه هایی كه روی آن ها كلمات پهلوی با خط آرامی نوشته است. و دیگر سه نسخه نوشته كه در اورامان كردستان در 1909 پیدا شده و دو نسخه از آن به خط یونانی و سومی به زبان پهلوی و خط آرامی است. هر سه روی پوست آهو نوشته شده و متعلق به دوره اشكانیان است. ولیكن نباید تصور كرد كه خط میخی به كلی متروك بوده، زیرا در بابل لوحه هایی سافته اند كه متعلق به دوره اشكانی و به خط میخی است.

وقتی كه اشكانیان با رومی ها مواجه شدند، در ابتدا زبان یونانی را استعمال می كردند، ولیكن از جهت ارتباط زیاد با رومی ها و توقف شاهزادگان اشكانی در روم بعد ها زبان و تمدن رومی نیز در دربار اشكانی نفوذ یافت.


ادامه مطلب