تبلیغات
زرتشت و ایران باستان {lang: 'fa'}

اوضاع ایران در دوره پارتی ها(بخش پنجم)فنون و صنایع:

از شاهان اشكانی به استثنا یكی دو فقره هنوز آثاری از معماری و حجاری به دست نیامده، كتیبه ای هم به زبان پهلوی عجالتاً از اشكانیان دیده نشده است، به موجب تحقیقات علمای آثار عتیقه چند خرابه از اشكانیان مانده كه از قرار ذیل است:

1- خرابه معبد كنگاو كه شباهت زیادی به معابد یونانی دارد و چنانكه نوشته اند معبد دیان رب النوع یونانی بوده است.

2-در همدان نیز معبدی بود، به اسم آناهیتا یا ناهید و چنان كه رومی ها نوشته اند در آن زمان در آن جا مراسم قربانی به عمل آمده، ستون این معبد شبیه به یكی از شیوه های ستون سازی یونانی است.

3-در الحضر در كنار دجله خرابه هایی است كه تقریباً هزار ذرع شعاع آن است. در اینجا معماری ایرانی دیده می شود، ولیكن طاق ها به شیوه رومی است.


    4- در بیستون گودرز تقلید از داریوش بزرگ كرده و با حجاری های برجسته، فتح خود را نسبت به مهرداد نشان داده است و كتیبه ای هم نویسانده كه به زبان یونانی است. حجاری هایی هم در تنگ سااوالك در كوه بختیاری در 1841 بارون دوبد یافته كه بعضی از محققین نسبتش را به دوره اشكانی می دهند.

در ایران راجع به صنایع اشكانی بجز سكه ها چیز مهمی به دست نیامده، ولیككن در شهر تدمر واقع در شامات كه واسطه تجارت بین ایران و دریای مغرب بود و نیز در هند حفریات اشیایی به دست آمده كه مربوط به دوره اشكانی است.

روی هم رفته صنایع این دوره، خیلی كم و از صنایع دوره هخامنشی پست تر است. از فنون این دوره چیزی كه مورد شبهه نیست فنون جنگی است كه در نزد پارتی ها خیلی متداول بوده و مخصوصاً اسب سواری و تیر اندازی را جوان ها می باسیت یاد گیرند.

یك اسلوب جنگی معمول سوار های پارتی بوده كه معروف به جنگ گریز است. از فن محاصره و استعمال آلات و ادوات محاصره بهره ای نداشتند. چنان كه در آلات محاصره و قلعه گیری رومی ها را وقتی هم می گرفتند خراب می كردند. پیاده نظام تعریفی نداشت و نیز دیده نمی شود كه قشون جاویدان دوره هخامنشی در این دوره هم باشد.

از علوم دوره اشكانی چیزی نمی توان گفت، چه اثاری نمانده ولی چون چیز های بسیاری كه در زمان اشكانیان معمول بوده در دوره ساسانیان نیز محفوظ مانده، از این نكته می توان استنباط كرد كه در این دوره هم مانند دوره ساسانیان مغ ها خواندن و نوشتن و حساب كردن را به مردم می آموختند.


ادامه مطلب