تبلیغات
زرتشت و ایران باستان {lang: 'fa'}

اوضاع ایران در دوره پارتی ها(بخش ششم)تجارت:

ایران اشكانی از جهت موقع خود، بین چین و هند از یك طرف و ممالك غربی از طرف دیگر تجارت خوبی داشته است.

چنان كه از نوشته های مورخین چینی معلوم است، مهرداد دوم اشكانی سفارتی در دفعه اولی به ایران امده و نیز در 97 م. یفیری كانیینگ نام از طرف سردار معروف چینی پان چاا به ایران و روم فرستاده شده است.

این سفیر از شهر صددروازه و همدان  تا بابل رفته و می خواسته از خلیج پارس تا خلیج عقبه از راه دریا برود ولی بعد منصرف شده و چنین به نظر می آید كه دولت اشكانی نخواسته چینی ها راه های دریایی را بدانند و بعد از چندی سفیری آمده و می نویسد كه تانسین یعنی رومی ها می خواهند از راه ایران با چین تجارت نمایند ولی آنسیه یعنی پارتی ها مانع اند و می  خواهند تجارت ابریشم چین توسط آن ها بشود. بعد می بینیم كه به واسطه این ممانعت امپراتور روم مارك آنتوان در 166م. مال التجاره ای ماند استخوان فیل  و لاك پشت از راه هندو چین به چین می فرستد.

این اطلاعات دال است بر این كه ایران واسطه تجارت بین شرق و غرب بوده و اشكانیان نمی خواستند مزایای این موقع و مقام را از دست دهند. گمرگ در این عهد از واردات گرفته می شد.


مسكوكات:

مسكوكات پارتیها فقط از نقره و برنج بوده و در زمان آن ها پول طلا به ایران تنها از راه تجارت وارد می شد.

در سلطنت اردوان به واسطه غرامتی كه رومی ها به ایران پرداختند طلای زیاد به ایران وارد شد. سكه های طلای رومی را آئوری می نامیدند.

واحد نقود اشكانیان را درخم می گفتند و این لغت یونانی است. وزن درخم از چهار گرام قدری بیشتر و گاهی كمتر بود. این سكه در تمام آسیای غربی با دینار رومی رقابت می كرد.

 سكه های اشكانی چهار درخمی و یك درخمی است. به طور كلی سكه های اشكانی در قشنگی پست تر از سكه های ساسانی است.

عناوینی كه شاهان اشكانی اختیار كرده اند، خیلی مختلف و هر كدام تقلید از سكه دولتی است. مثلا شاه بزرگ و شاه شاهان تقلیدی از هخامنشی هاست، عادل و فتاح و خداوند از سلوكی ها و اپی فانس از یونانی ها. شاهان اولی اشكانی خود را محب یونان خوانده اند. روی سكه ها صورت شاهان اشكانی است كه بر تخت نشسته و كمانی به دست گرفته و زه آن را كشیده اند. بعضی از سكه ها صورت ارباب انواع یونانی را داراست، بنابر آنچه گفته شد روشن است كه در دوره اشكانی پایه پول ایران بر نقره بوده است.


ادامه مطلب