تبلیغات
زرتشت و ایران باستان {lang: 'fa'}

آغاز دومین امپراتوری پارسی ها

ساسان موبد معبدی بود كه در استخر برای ناهید ساخته بودند.زن، او رام بهشت، دختر یكی از پادشاهان بازرنگی بود و این سلسله پادشاهان در نیسایه به سلطنت داشتند.( شهر مذبور به مناسبت دیوار های سفید از زمان استیلای عرب در فارس موسوم به بیضا شد).

پاپك پسر ساسان در شهر خیر در كنار دریاچه بختگان حكومت داشت. او برای پسرش اردشیر از گوزهر بازرنگی  شغل قلعه بیگی شهر داراب را گرفته و از این زمان ترقی این خانواده شروع شد. بعد پاپك گوزهر  را كشت و خود را پادشاه خوانده از اردوان پنجم لقب پادشاهی برای پسر بزرگ خود شاپور خواست. اردوان  امتناع كرد ولی با وجود این، شاپور بعد از فوت پدر، خود را پادشاه دانسته، اردشیر را مجبور كرد كه تابع او شود، ولیكن طولی نكشید كه از جهت خراب شدن زیرزمینی در قصر ملكه كه همای نام داشت شاپور زیر آوار مانده و بمرد و اردشیر پادشاه شد.ادامه مطلب