تبلیغات
زرتشت و ایران باستان {lang: 'fa'}

دوزخ

دیوِ دروغ" در اوستا "دروج " نام دارد که مخالفِ اَشاست و بدترین آفریدگان" دَر ِگوَنت" یا دروغگو است که بر ضد ارادۀ اهورامزدا کوشاست و پیروِ" انگره مینو" شمرده شده.

در( اردیبهشت یشت بند )17 آ مده است :دروغ باید سرنگون شود ، دروغ باید نابود گردد و در جهان مادی باید راستی بر دروغ چیره شود.

"فرشــتۀ سروش" در اوسـتا(وندیداد پر گرد18 فقرات30-40) به ضــد دروغ می ستــیزد .داریــوش هخامنشـــی در کتیـبۀ  تخـت جمشــید دعـا کرده می گوید : مبادا که این مملکت گرفتار لشکر دشمن، قحطــی و دروغ شود."راســتی" در دین زرتشتی یکی از سفارشهای مخصوص است که از قدیم راهنمایِ پیروانِ مزدیسنی بوده و امروز نیز هر مرد و زن زرتشتی موظف به حفظ آن در همه حالی می باشد، ناگفته نماند یکی از افـتخارات ایرانی در گذشته، به تصدیق همۀ مورخان عالم راسـتی و درسـتی بوده و ایرانیـان بـدیـن صفات مشهور ، و ضرب المثل عالمیان می باشند."هرودوت  تاریخ نویـس یونـانی با اینکه از دشمـنان ایران محسوب می شده در کتــابِ تاریخ خود از تحســین و توصـیف ایرانــی در راســـــتی و درســتی می نویسد:ایرانــیان ار خرید و فروش معاملات بازاری خودداری می کردند زیرا مجبور به فریـفتـن یــکدیگر و دروغ گفتن می شدند و نیز مایل به قرض گرفتن وقرض دادن نـبودند برای اینــکه شاید در موعد خود از پرداخت طلب بر نیایند ودروغی از ایشان سرزند."داریـوش بزرگ در وصــیت نامۀ  خود دستور می دهد : هر کــس می خواهد بنای استقلال مملکت و سعادت ملتش را بر اساس استواری پا بر جا سازد باید دروغ را از آن کشور رانده و راستــی را در آن سرزمین استوار سازد.


هیچ یک از ملل قدیمه عالم در تاریخ سندی به این اعتبار و نام نیـکی با این همه افتخــار ندارند تا این درجه دوست و دشمن در مقابل مُحسنات اخلاقی و کارهای پسندیدۀ آنان سر تسلیم خم نکرده اند و بنا به قولِ اغلب مورخان اروپایی خواهیم دانست، که همــۀ این صـفات نیـــک و خوبیهای پســندیده ایرانـیان باستان در اثر و نتیجـۀ تعـالیم وخشـورِ ایران" اشـوزرتشـت اسپنتمان" است، که روح ایرانی را تا این درجه به راسـتی و درستی و پرهیزکاری پرورش داده و نام نـیکشان تا روز رســتاخــیز با ســربلــندی وافتخار بر سردفتر تاریخ عالم جاودان نهاده است."اشــا"یا راســتی ودرســتی به ما نیرویــی می بخشـد که در پرتــو آن خواهــیم توانست ترقــی جـهان و خوشبخــتی جهانیان را تامین ساخته، شادیِ ابدی را در عالم خاکـی و بهشــت برین را در راه جــهان بعدی به دست آوریم.اینجاست که اشـوزرتشـت در نمـاز خود می فرماید : بشـود که ما از زمرۀ کسـانی باشیم که در ترقـی و بهبودی جهان بسوی کمال کوشش می نمایند.

ای مـردم، پایۀ آیینِ مـزدا پرسـتی بر رویِ راسـتی نهاده شده ازین جهت سودبخـش است و پایۀ مذهـبِ نادرست بررویِ دروغ قرار گرفته ازین سبب زیان آور است.(یسنا3-29)

بـــــشود که درین دودمان وشــهر وکشــــو،ر راســـــــتی پیوســته بر دروغ چـیره گردد.(یسنا6 بند5)

روزی خواهـــد رســــید که سرانــــجام راســــــتی بر دروغ چیره گردد.(یسنا44 بند14)

مــا می ســـتایــیــم راســتی را کــه همــواره فــیروزمــند بوده وســراســر نفــوذ به دروغ را در هــم می شـکند.(ویســـپرد20-2)

از آنجایی که" اشا" در عالمِ، مادی نمایندۀ روشــنایی و پاکــیزگی است برابر فرمان اشــوزرتشـت باید بـکوشـیم تا برون و درون خود را پیوسته پاک و فروغمند سازیم ،یعنی تـن و جامـه و خـانه و محیط زیست را ازهرآلـودگی دور داشـته و پاک و طاهر نگـهدارم و دل و روان خود را نیز با فـروغ اندیشـه و گــفتار و کردار راسـت و درسـت، صفا بخـشیم و ضمـیر و وجـدان مان را از پرتوِ فروغِ راسـتی پیوسـته روشـن نگهـداریم.


ادامه مطلب