تبلیغات
زرتشت و ایران باستان {lang: 'fa'}

بهرام یکم

  • تاریخ : چهارشنبه 20 مهر 1390
  • موضوع :
  • نظرات

بعد از برادر به تخت نشست و چهار سال سلطنت نمود. زنوبیا ملکه تدمرکه که زن اذینه بود و بعد از او به تخت نشست به واسطه فشار روم از بهرام استمداد کرد و او سیاست غلطی پیش گرفت. توضیح آن که قوه مختصری به کمک ملکه فرستاد و در نتیجه تدمر معدوم گردید و ارلین امپراتور روم هم از دخالت ایران مکدر شد.

بعد که بهرام شنید امپراتور درصدد جنگ با ایران است، جبه ارغوانی رنگ ممتازی با هدایای دیگر برای او فرستاد. با وجود این پس از چندی، ارلین تشخیص داد که بعد از تدمر نوبت ایران رسیده و قصد آن را کرد و مردم الان را تحریک نمود تا از طرف قفقازیه به شمال ایران هجوم آرند.

کار ایران با شاهی ضعیف النفس مانند بهرام سخت بود ولیکن از خوشبختی سلسله ساسانیان ارلین بعد از ورود به بیزانس کشته شد و بهرام هم به زودی در گذشت. به حکم این شاه مانی را گرفته، زنده پوست او را کندند و بعد آن را به دو تیر نصب کرده، در جندی شاپور برای تماشای مردم عرضه داشتند.ادامه مطلب