تبلیغات
زرتشت و ایران باستان {lang: 'fa'}

بهرام دوم(وَرَه ران)


بعد از پدر به تخت نشست. ابتدا خیلی جبار و سفاک بود ولیکن چون کنگاشی برای خلع او نمودند، به نصیحت موبدی تغییر رفتار داد.

از کار های او مطیع کردند سک ها بود چنان که گذشت، در نیمه فرن دوم ق.م. در سیستان افغانستان برقرار شده بودند. بهرام پس از آن ممالک دیگری نیز در مشرق ایران مطیع کرد و می خواست ادامه به جهانگیری خود دهد، ولیکن جنگ رومی ها مانع شد. توضیح آن که امپراتور روم کاروس خواست نقشه ارلین را اجرا کند و جنگی با سارمات ها که در آن طرف کوه های قفقاز و در جنوب روسیه کنونی سکنی داشتند شروع کرده، به حدود ایران رسید.

بهرام که قوای خود را به طرف مشرق متوجه نموده واز سر حدات غربی ایران دور بود سفیری نزد کاروس فرستاد تا مذاکراتی راجع به ادامه صلح نماید. کاروس جواب داد:« تا شاه ایران مطیع نشود از جنگ منصرف نخواهم شد و ایران را چنان عاری از درخت خواهم کرد که سر من عاری از مو است.»

پس از آن جنگ را شروع نموده، بین النهرین و حتی تیسفون را گرفت، ولیکن در این احوال رعد و برقی حادث شد که بعد امپراتور روم را مرده یافتند و معلوم نیست که برق او را زد یا مرگ از جهت دیگری روی داد. به هر حال قشون رومی این واقعه را علامت خشم خدا دانسته، شوریدند و تقاضای عقب نشینی کردند.


ادامه مطلب