تبلیغات
زرتشت و ایران باستان {lang: 'fa'}

اوستای کشتی


به نام اورمزد بخشاینده بخشایشگر مهربان

هومَتَ و  هوخْتَ و  هوَرْشْتَ.

اندیشه نیک ، گفتار نیک، کردار نیک

مَنِشنی و گُوِشنی و کُنِشنی،تنی و روانی،گـَیتی و مَینو،اَژِشِ هَمَه گونَه وَناهی، اَواخش و پَشیمان،پِه پَتِت هُم.

اژ هر جسته و گفته و کرده و منیده و شنیده و پرموده، اژشِ همه گونه وناهی، اواخش و پشیمان په پتت هم.

از هر گونه پندار زشت، گفتار زشت،کردار زشت که من در گیتی اندیشیدم ویا گفتم و یا کردم ویا از من سر زد و یا در بن(سرشت) من بود، از آن گناهان منش ، گوشن ، کنش، تنی (و) روانی (چه) جهانی (چه)مینوی (معنوی) اندوهگین (و) پشیمان از این سه گوشن(یعنی از این سه چیز که گفته شده ، که پندار و گفتار و کردار زشت باشد، توبه میکنم) پتت میکنم.

شکسته اهریمن باد (٣ بار)

اهریمن ناتوان ، دورداشته شده و شکسته باد

شکسته و زده باد گنا- مینوِ دُروند، اوا هَما دیوان و دروجان و جادوان ِ گجسته، تک تار ِ دوزخ، نگونه و نگونسار، مرگ بِن.

شکسته و نابود باداندیشه بد دروغکار با همه خدایان پنداری(دیوها)،دروجان(پیروان دروغ و نادرستی) و جادوان نفرین شده و در دوزخ تاریکی نگون و نگونسار مرگ باشند.

هیچ کارشان به کامه نبوت، هر کار و کرفه و اشویی که بوت به کام اورمزد خدا و امشاسپندان پیروزگر.

هست و بودش به کامه باد دین پاک اورمزد.

هیچ کارشان کامیاب نشود ، هر کار و کرفه و اشوئی و نیکوئی که باشد به کام اورمزد  خدا و همه امشاسپندان پیروزگر بوده و میباشد.کامیاب باد دین پاک اورمزد.

مَس و وَه و پیروزگر باد دادار اورمزد رایومند خَرومند هَروِسپ آگاه.

بزرگ و نیک و پیروزگر باد دادار اورمزد با فر و شکوه و از همه چیز آگاه.

خْشْنَئوتْرَ اَهورَهِ  مَزداو

تروئیدئیتی انگره مینیوش

هَیثیا  وَرْشْتام،  هیَت  وَسنا  فْرَشوْتِمِم

در خشنودی اهورامزدا و شکست اهریمن آشکار کنند آنچه را راست و بهتر موافق اراده (اهوراست).

ستَئومی  اَشِم .

اَشِم وُهو وَهیشتِم اَستی اوشْتا اَستی اوشتا اَهمائی هیَت اَشایی وَهیشْتائی اَشِـم.

من نماز راستی میگذارم.

راستی بهترین بهی است، نیک بختی است؛ نیکبختی از آن کسی ست، که بهترین راستی را از برای راستی خواستار است؛

یَتا اَهو وَئیریوُ، اَتا رَتوش اَشات چیت هَچا،

وَنْگْهِ-اوش دَزدا،مَنَنگهوُ شْیَئوُ تَنَنام، اَنْگْهِ-اوش مَزدائی.

خْـشَتْـرِمچا، اَهورائی آ ییم دریگوُ بیوُ دَدَت واستارِم  (٢ بار)

آنچنان که اهو (سرور جان: اورمزد)، به همان سان نیز رَتو (اشو زرتشت)، کامیاب و برگزیده ی راستی است؛ و همانا کنش های هستی برایندی از منش نیک اند؛ و شهریار برگزیده یِ خداوند جان و خرد، آن کسی است که پشت و پناه مستمندان و درویشان باشد؛

اَشِم وُهو وَهیشتِم اَستی اوشْتا اَستی اوشتا اَهمائی هیَت اَشایی وَهیشْتائی اَشِـم.

راستی بهترین بهی است، نیک بختی است؛ نیکبختی از آن کسی ست، که بهترین راستی را از برای راستی خواستار است؛

مَزْدَیَسنو  اَهمی؛ مَزدَیَسنو  زَرَتوشْتریش، فْرَوَرانهِ آستوتَسچا فْرَوَرِتَسچا

من مزدا پرستم.

من ایمان دارم که مزداپرست زرتشتی با ایمان و اعتقادم .

آستویِه هومَتِم مَنوْ .

آستویه هوخْتِم وَچوْ .

آستویه هْوَرْشْتِم شْیَئوُتَنِم .

آستویه دَئِنام وَنْگوهیم مازْدَیَسنیم .

من ایمان دارم به پندار نیک اندیشیده.

من ایمان دارم به سخن نیک گفته شده.

من ایمان دارم به کردار نیک کرده شده.

من ایمان دارم به دین مزدیسنا

فْرَسپایَ اوْ خِذْرام نیذاسنِئی تیشِم، خَوَئِت وَدَتام، اَشَئوْنیم، یا، هایی تینامچا، بوشْ یِه ئین تینامچا، مزیشْتاچا وَهیشْتاچا سرَئِشتاچا، یا، آهوئیریش  زَرَتوشْتْریش

که یوغ بردگی و جنگ را بر می اندازد و جنگ افزار و اسلحه را فرو می نهد،که به خَوَئِت امر کند که آزادی بخش و راستین است.

(دین ِ)مقدسی که در میان دینهایی که هستند و خواهند بود،

برترین و بهترین و زیباترین است آن(دین)اهورائی زرتشتی،

اَهورائی مَزدا ویسپا وُهو چینَهمی

همه چیزهای نیک را به اهورامزدا سزاوار میدانم

اَئِشا اَستی دَئِنَیاو مازدَیَسنوُئیش آستو ایتیش

این است اعتراف به دین مزداپرستی(مزدیسنا)

جَسَ  مِ اَوَنْگْهِه مَزدا . (٣ بار خواندن)

به یاری من بیا ای مزدا.

اَمَهه هوتاشتَهه هورَئوذَهه وِرِترَغنَهِ اهورَذاتَهِه ونَین تیاسچَه اوپَرَتاتو.

ثواشهه خوذاتهه زُروانَهه اَکَرَنهه، زروانهه دَرِغو خوذاتهه.

اشم وهو (١بار)

درود به ام نیک پیکر،خوب رو،پیروزگر،آزاده .

درود به ونن زبردست. درود به سپهر ابدی. درود به زمانه بیکران.درود به زمانه بلند ابدی.

اشم وهو (١بار).

هَمازور بیم . هَما زورِ هَما اشو بیم . هما زورِ ویشْ كرفِه بیم . هم كرفهِ یِ كِرفِه كاران بیم . دور از وَناه و وَناه كاران بیم . هم كِرفِه یِ بَستِه كشتیان و نیكان و وَهانِ هفت كشور زمین بیم.بسر گذر چینود پل بزرگ سبک و خرم و شاد و آسان مان وِدوارنی ای دادار اورمزد.

هم پیوند باشیم. با همه اشوان و نیكان هم پیوندباشیم.

در انجام دادن كار نیك هم پیوند باشیم. با نیكوكاران در كردن كار نیك همگام باشیم. از كارهای ناپسند و نادرست دوری جوییم و با همه بسته كشتیان (زرتشتیان) و خوبان همه سرزمین ها همگام باشیم.از پل بزرگ چینود، ما را به سبکی و خوبی و شادی و آسانی بگذرانی ای دادار اورمزد.

اوآنه فشوم اخوان اشوان روشن گروتمان هما خاره مان اَوَر رساد ای دادار اورمزد.

ما را به آن بهترین جای اشوان و نیکان در بهشت روشن پر از آسایش برسان ای دادار اورمزد.

اشم وهو (١)

پیروز باد خَروهِ اَویژَه وَه دینِ مازدَیَسنان (3)

پیروز باد دین نیکشکوهمند و پاک مزدیسنی

اشم وهو (١)

پِه اورمزد و امشاسپندان کامه باد

ایدون باد . ایدون ترج باد.

اشم وهو (١)


ادامه مطلب