تبلیغات
زرتشت و ایران باستان {lang: 'fa'}

گفتار اشوزرتشت


«هرگز ترشرو و بدخو مباش»

«هیچکس را ریشخند مکن»

« چالاک باش تا هوشیار باشی»«در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان ندانند»

«دورو و سخن چین مباش و نزدیک دروغگو منشین»

«پگاه خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام رسانی»«با هیچکس و هیچ آیینی پیمان شکنی مکن که به تو آسیب نرسد »

«رابر سهش پاک درونی خود رفتار کن که بهشتی شوی»

« تا اندازه ای که می توانی، از دارایی خود داد و دهش نما»ادامه مطلب